12 / 100

वैकल्पिक तथा पास सूचीमा रहेका उमेदवारहरु वाट निवेदन माग संवन्धमा……..https://kpictevt.edu.np/wp-content/uploads/2024/07/शिक्षालय-सुचना.pdf